OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

1. Základní ustanovení

1.1 Obchodní společnost MANOKA WAY s.r.o., se sídlem Pražská 1552, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, identifikační číslo: 071 65 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41836 (dále jen „správce) tímto informuje kupujícího o zpracování jeho osobních údajů, které je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR), se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími příslušnými právními předpisy.

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: VIVOBAREFOOT Concept Store, tř. Edvarda Beneše 1797/1b, 500 12 Hradec Králové,

email: info@zijnaboso.cz,

telefon: +420 608 881 484.

1.3 Osobními údaji, které správce pro níže uvedené účely zpracovává, jsou: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky.

2.2 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

3.1.1 plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR,

3.1.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR,

3.1.3 souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je:

3.2.1 plnění kupní smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy, řešení reklamací, stížností či uplatňování nároků z kupní smluvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

3.2.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

 

4. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje:

4.1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle však po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

4.1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy (v oblasti ochrany osobních údajů řádně proškolení zaměstnanci správce, přepravní společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., identifikační číslo: 26087961, přepravní společnost Česká pošta, identifikační číslo: 471 14 983, přepravní společnost PPL CZ s.r.o., identifikační číslo: 251 94 798, poskytovatel účetního programu POHODA společnost STORMWARE s.r.o., identifikační číslo: 253 13 142).

5.2 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových/cloudových služeb (nástroj MailChimp).

 

6. Práva kupujćího

6.1Za podmínek stanovených v nařízení GDPR má kupující:

6.1.1 právo na informace ohledně zpracování osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR,

6.1.2 právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR,

6.1.3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení GDPR,

6.1.4 právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 nařízení GDPR,

6.1.5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení GDPR (právo požadovat poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo takto poskytnuté osobní údaje předat jinému správci),

6.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 nařízení GDPR,

6.1.7 právo požadovat informace ohledně předávání osobních údajů třetím stranám dle čl. 14 odst. 2 písm. b) nařízení GDPR,

6.1.8 právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1.2. tohoto dokumentu.

6.2 Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

7.Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Zaškrtnutím příslušného pole v internetovém formuláři kupující potvrdí, že je seznámen s tímto dokumentem týkajícím se ochrany osobních údajů.

8.2 Správce je oprávněn tento dokument změnit. Novou verzi dokumentu týkajícího se ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň ji zašle kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou správci poskytl.

 

V Hradci Králové dne 1. 1. 2019 
Jiří Hromádko, jednatel společnosti MANOKA WAY s.r.o.